دلم برای مرگ تب کرده

به نام آنکه...میداند***چه میخواهیم***

آذر 91
32 پست
آبان 91
12 پست
مهر 91
13 پست
شهریور 91
150 پست
مرداد 91
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
5 پست
مرداد 90
3 پست
برای_من
1 پست
اگر
4 پست
دیوانگی
1 پست
هنوز
2 پست
کجا
1 پست
گفتم
1 پست
اشک
2 پست
عشق
1 پست
هرگز
1 پست
من
1 پست
هیچ_وقت
1 پست
نذر
1 پست
سینه_ام
1 پست
خداحافظ
3 پست
اخر
1 پست
خدایا
2 پست
عاشقانه
1 پست
باشه
1 پست
هیچ_کس
2 پست
شیطان
1 پست
شادی
1 پست
هر_موقع
1 پست
امروز
1 پست
از_کسی
1 پست
تنها
2 پست
تخت
1 پست
همیشه
3 پست
عادت
2 پست
چه_حس
1 پست
درسته
2 پست
به_هر_کسی
1 پست
عزیزم
1 پست
سلامتیه
1 پست
تنهایی
1 پست
خوب_باش
1 پست
برگشت
1 پست
خسته_ام
1 پست
خیلی_بده
1 پست
چه_رسم
1 پست
دلم_گرفت
1 پست
زخم
1 پست
زندگی
1 پست
ما
1 پست
هر
1 پست
بهت_گفتم
1 پست
دیرررر
1 پست
سکوت
2 پست
درد_دل
1 پست
فقط_برو
1 پست
بهش_گفتم
1 پست
تو
1 پست
اکنون
1 پست
رفتی_ام
1 پست
مد_نیست
1 پست
گاهی
5 پست
نمی_شود
1 پست
pejman
1 پست
هیچ
1 پست
گل_من
1 پست
گاه
1 پست
وقتی
1 پست
کسی_که
1 پست
زرتشت
1 پست
درد
1 پست
مهم_نیست
1 پست
دریا
1 پست
بدون_تو
1 پست
باورکن
1 پست
خیانت
2 پست
التماس
1 پست
حرف_دل
1 پست
نمیدانم
1 پست
ثابت_کن
1 پست
خدا
2 پست
کاش
4 پست
خداوندا
2 پست
دل_تنگته
1 پست
بی_تو
1 پست
بغض_من
1 پست
به_تو
1 پست
منو_ببخش
1 پست
خداحفظ
1 پست
نقاب
1 پست
انتقام
1 پست
مسافرم
1 پست
هیس
1 پست
انتظار
3 پست
درست_است
1 پست
دلم
2 پست
مردها
1 پست
مگه
1 پست
لبخند
1 پست
وقتی_که
1 پست
تو_بمان
1 پست
دل
1 پست
بمون
1 پست
چرا
1 پست
آتش_عشق
1 پست
آدمها
1 پست
یکدوسه
1 پست
حسرت
1 پست