دیگه تو رو نمیخوام...با اون همه دورغات

دیگه تو رو نمیخوام...با اون همه دورغات
با اون خیال پستت...با اون همه سرودات
دیگه ترا نمیخوام...شکستی تو چشمامو
زرنگی و دو رنگی...فروختی لحظه هامو
دیگه ترا نمخوام...با اون نقاب خوشگل
توی تمام روزا...کارامو کردی مشکل
دیگه ترا نمیخوام...توی زمستون سرد
بهتر اینه بمونم...توی لحظه های پر درد
دیگه ترا نمیخوام/با دستای مهربون
نیش میزنی به آدم/با حرفاتو وبا زبونت

/ 0 نظر / 11 بازدید