میره”گم میشه تو مه

قتی که تو نیستی “سرزمین دل ما
کویری میشه
انگار این دیار خالی میشه
دفترم خالی از نام تو میشه
میشه تصویر تو کمرنگ”رو بوم نقاشی من
میره”گم میشه تو مه
توی چشم به هم زدن خونمون پوشالی میشه...

/ 0 نظر / 10 بازدید